Bieżące działania Sekcji Obrotu SpecjalnegoSekcja Obrotu Specjalnego Polskiej Izby Ochrony po analizie ostatniego projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wystąpiła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z propozycją zmian.

Istotne zmiany zaproponowane przez Sekcję Obrotu Specjalnego :

W ocenie Sekcji Obrotu Specjalnego zmiana przepisów unijnych nie jest podstawą do tak szerokiej zmiany ustawy o broni i amunicji wprowadzaną przez ustawę o obrocie w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Znajduje się w niej aż 28 bardzo obszernych zmian tej ustawy. Powinny to być dwa osobne projekty wypełniające wymogi przepisów unijnych, gdyż całkowicie odmienne są przedmioty regulacji, tj. działalność gospodarcza i prywatne posiadanie broni. Przez takie połączenie zaproponowane zmiany w projekcie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej wydają się bardziej rygorystyczne niż wynikałoby to z wymogów przepisów unijnych.

Sugestia, aby istotne zmiany w zakresie dostępu do broni obywateli naszego kraju były zawarte w projekcie całkowicie nowej ustawy o broni i amunicji.

W piśmie zawarto również kwestie związane z dostępem do broni do celów pamiątkowych i uargumentowano brak zakazu do korzystania ze strzelnicy dla posiadaczy broni do celów pamiątkowych.

Wnioskowano o właściwe korekty art. 135 pkt 8 ppkt 13 w zakresie dodania strzelnic oraz w art. 156 w zakresie zwrotu wartości mechanizmów przez organ przyjmujący.

W sierpniu 2018 r. powołano do życia NARODOWĄ RADĘ STRZELECKĄ, która jest platformą współpracy ogólnopolskich organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz polskiego strzelectwa z organami władzy i administracji publicznej.

Organizacjami, które oprócz Polskiej Izby Ochrony (Sekcji Obrotu Specjalnego) weszły w skład Rady są: Polski Związek Łowiecki, Polski Związek Strzelectwa Sportowego, Liga Obrony Kraju oraz Fundacja Rozwoju Strzelectwa w Polsce.

Bieżącym celem Narodowej Rady Strzeleckiej jest wypracowanie wspólnego stanowiska środowiska strzeleckiego w sprawie zmian w prawie regulującym dostęp do broni palnej.