Informacja z dnia 1 grudnia 2017 r. o nowej ustawie o działalności gospodarczej w zakresie tzw. obrotu specjalnegoPolska Izba Ochrony od początku aktywnie uczestniczyła w pracach dot. projektu nowej ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

W dniu 30 listopada 2017 r. odbyło się w MSWiA spotkanie konsultacyjne po zgłoszeniu przez podmioty społeczne uwag do projektu nowej ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Z ramienia Polskiej Izby Ochrony w spotkaniu uczestniczył Radca Prawny Jan Rybczyński.

Poniżej notatka ze spotkania, sporządzona przez mec Jana Rybczyńskiego.

 

W dniu 30 listopada 2017 r. odbyło się w MSWiA spotkanie konsultacyjne po zgłoszeniu przez podmioty społeczne uwag do projektu nowej ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Prace nad projektem mają na celu zastąpienie nowym aktem prawnym ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. Ze względu na obszerność zmian merytorycznych (w nowej ustawie będzie ok. 150 artykułów), uzasadnionym było przygotowanie tekstu nowej ustawy. Zmiany związane są przede wszystkim ze zmianami prawnymi w obszarze prawa europejskiego (dyrektywy dot. kontroli nabywania i posiadania broni, rozporządzenie dot. zwalczania nielegalnego wytwarzania i obrotu bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, jak również nowe rozporządzenie wykonawcze ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku). Stąd projekt wprowadza nowe obowiązki mające zasadniczy wpływ na działalność przedsiębiorców zajmujących się tzw. obrotem specjalnym. Dotyczy to głównie, acz nie jedynie, obszarów związanych z wprowadzaniem systemów; śledzenia broni, wywozu broni oraz pozbawiania jej cech użytkowych. W konsultacji wzięły udział podmioty o różnym profilu działalności m. in. jednostki naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa branży obrotu specjalnego, w tym także firmy członkowskie Sekcji Obrotu Specjalnego naszej Izby, które zgłaszały uwagi samodzielnie. PIO zgłosiła uwagi własne, które w niektórym zakresie pokrywały się z uwagami innych podmiotów. Zgłoszono ogółem około 170 uwag. Dużą część uwag uwzględniono, część wyjaśniono. Niezależnie od uwag podmiotów społecznych na osobnym spotkaniu w dniu 4 grudnia 2017 r. rozpatrywano uwagi resortów. Duża część uwag dotyczyła kwestii technicznych. Jedną z ważniejszych kwestii innego rodzaju, podniesiona również przez Izbę, jest ujednolicenie definicji i terminów tego projektu z terminologią w rozpatrywanym w Sejmie RP projekcie ustawy o broni i amunicji (druk 1692). Ponadto PIO położyła nacisk na argumentację przeciwko utrzymaniu obowiązku (obecny art. 61) odstrzeliwania łusek. Stanowisko Izby zawiera kilkadziesiąt argumentów przeciw, a kwestia ta była wcześniej przedmiotem bezskutecznych wystąpień o deregulację. Uwagi w tym przedmiocie spotkały się z oporem CLKP i odrzuceniem uwagi na tym etapie pracy. Kwestia ta prawdopodobnie będzie najważniejsza do przedstawienia przez branżę w trakcie prac sejmowych. Uwzględnione zostały uwagi PIO dot. skreślenia regulacji dot. tzw. przetargów koncesyjnych (instytucja prawna funkcjonuje dla koncesji w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż i jest to dla nich typowa). Uwzględniono też uwagę o skreśleniu innych przesłanek czasowego wstrzymania wydawania koncesji aniżeli znajdują się w ustawie o swobodzie gospodarczej. Przyjęcie takich zapisów powodowałoby poczucie braku stabilności prawnej wśród przedsiębiorców branży.

Jan Rybczyński radca prawny