Majątek Izby


Majątek Izby tworzy się z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, zapisów oraz zysków z działalności gospodarczej.

Przyjęcie darowizny, zapisu, a także podjęcie działalności gospodarczej wymaga uchwały Zarządu Izby.

Wpłata wpisowego następuje z chwilą złożenia dokumentów określonych w "Regulaminie Przyjmowania Członków".

W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Izby wpisowe podlega zwrotowi.

Składki członkowskie wpłacane są kwartalnie z góry, do 15-ego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał.

Walne Zgromadzenie może uchwalić dodatkowe świadczenia finansowe członków Izby, przeznaczone na realizację zadań służących wszystkim członkom Izby.