Metody i formy realizacyjneORGANIZOWANIE WSPÓŁPRACY oraz wymiany doświadczeń i informacji między zrzeszonymi firmami

DORADZTWO techniczne i ekonomiczne, a także zapewnienie firmom członkowskim pomocy organizacyjno - prawnej

GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI z zakresu rynku ochrony osób i mienia, certyfikatów jakości, ubezpieczeń i innych problemów będących przedmiotem zainteresowania członków Izby

WYDAWANIE REKOMENDACJI WIARYGODNOŚCI dla firm członkowskich spełniających wymagania Regulaminu

WYDAWNICTWO Biuletynów Informacyjnych, materiałów i wydawnictw okolicznościowych

WSPÓŁORGANIZOWANIE konferencji i sympozjów branżowych

UCZESTNICTWO w imprezach targowo - wystawienniczych w celu promocji działalności Izby i firm członkowskich

WSPÓŁPRACA z organami władzy i administracji państwowej oraz organami samorządu terytorialnego

WSPÓŁPRACA z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i podmiotami gospodarczymi działającymi w obszarze ochrony osób i mienia, a także z innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami społeczno - naukowymi

PRZYGOTOWYWANIE I OPINIOWANIE projektów aktów prawnych dotyczących działalności zawodowej członków Izby , w szczególności dotyczących normalizacji, badań i certyfikacji urządzeń i usług ochrony mienia, a także szkolenia zawodowego kadr, udzielania koncesji i licencji oraz innych rozporządzeń i zapisów z zakresu problematyki będącej w obszarze działania Izby