Organy Izby


Organami Polskiej Izby Ochrony są:

Walne Zgromadzenie Członków Izby, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komisja Arbitrów.

 

Najwyższym organem Izby jest Walne Zgromadzenie, w skład którego wchodzi po jednym umocowanym do działania przedstawicielu członka Izby.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia bez względu na tryb jego zwołania należy podejmowanie decyzji w sprawach:

1. Uchwalania kierunków i programów działania Izby.

2. Powoływanie i odwoływanie członków organów Izby.

3. Uchwalanie Statutu oraz dokonywanie w nim zmian.

4. Ustalania wysokości składek członkowskich oraz opłaty wpisowej.

5. Ustalania regulaminów prac organów Izby stanowiących załączniki Nr. 2, 3,4 Statutu.

6. Rozpatrywania sprawozdań z pracy organów Izby oraz udzielania absolutorium Zarządowi Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej.

7. Rozpatrywania odwołań od decyzji Zarządu oraz pozostałych organów Izby.

8. Rozwiązania Izby.

9. Podziału funduszy w przypadku rozwiązania Izby.

10. Podejmowania decyzji w przedmiocie dysponowania zgromadzonymi środkami finansowymi z uwzględnieniem poszczególnych zadań Izby.

11. Innych, wynikających z realizacji celów statutowych.

 

Zarząd jest organem wykonawczym Izby wybieranym przez Walne Zgromadzenie i kierującym jej pracami między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.

Zarząd prowadzi wszystkie, nie zastrzeżone przez Walne Zgromadzenie oraz nie należące do kompetencji innych organów sprawy Izby, w tym w szczególności:

a) reprezentowanie Izby na zewnątrz i działanie w jej imieniu,

b) wykonywanie uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia,

c) prowadzenie bieżącej działalności merytorycznej i finansowej,

d) rozporządzanie majątkiem i funduszami Izby,

e) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji,

f) przyjmowanie i wykluczanie członków,

g) powoływanie według potrzeb specjalistycznych, problemowych zespołów i komisji oraz uchwalanie zasad i regulaminów ich działalności,

h) powoływanie rzeczoznawców, ekspertów i biegłych specjalistów z zakresu ochrony osób i mienia, spośród osób reprezentujących członków Izby, według określonych procedur.

i) ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Izby w ściśle określonych sprawach oraz udzielanie im pełnomocnictw szczególnych.

 

Komisja Rewizyjna jest wybierana spośród członków Izby przez Walne Zgromadzenie.

Komisja Rewizyjna pełni nadzór nad zgodnością działań Zarządu ze statutem Izby i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

W tym celu Komisja Rewizyjna:

a) żąda od Zarządu wyjaśnień oraz przedstawia Zarządowi wnioski i zalecenia,

b) w przypadkach szczególnie uzasadnionych Komisja Rewizyjna zgłasza Zarządowi wnioski o zawieszenie, a Walnemu Zgromadzeniu i Komisji Arbitrów o odwołanie członka Zarządu,

c) w przypadkach szczególnie uzasadnionych Komisja Rewizyjna może wystąpić do Komisji Arbitrów o zawieszenie realizacji uchwały Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

 

Komisja Arbitrów jest wybierana spośród członków Izby przez Walne Zgromadzenie.

Zadaniem Komisji Arbitrów jest:

a) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków Izby obowiązującego prawa, Statutu Izby, Kodeksu Etyki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,

b) polubowne rozstrzyganie konfliktów pomiędzy członkami Izby oraz członkami i organami Izby,

c) rozpoznawanie i orzecznictwo w sporach pomiędzy członkiem Izby a jego zleceniodawcami na zasadach sądu polubownego.