Status prawny


Polska Izba Ochrony została utworzona w 1994 roku na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195).

W dniu 17 czerwca 1994 r. Izba została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy numer rejestru IG - 63 pod nazwą: Polska Izba Gospodarcza Firm Fizycznej i Technicznej Ochrony Mienia.

W dniu 08.04.2002 r. Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Izbę pod nadaną przez VII Walne Zgromadzenie nazwą Polska Izba Ochrony Osób i Mienia w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000101909.

W dniu 30.10.2009 r. Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Izbę pod nadaną przez XII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze nazwą Polska Izba Ochrony w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000101909