Statut FundacjiStatut

Fundacji Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom
„Ochrona i Pomoc”
w Warszawie

Działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z pón. zm.), fundator ustala statut fundacji pod nazwą Fundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom „Ochrona i Pomoc” w Warszawie, zwanej dalej "Fundacją".

ROZDZIAŁ I

NAZWA, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 1

Fundacja nosię nazw: Fundacji Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom „Ochrona i Pomoc”.

 

§ 2

 

 

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

 

 

§ 3

 

 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Fundacja może działać poza obszarem Polski, jeżeli służyć to bdzie realizacji jej celów statutowych i pozostanie w zgodzie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i innego państwa.

 

§ 4

 

 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

 

§ 5

 

 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zwanego dalej „ministrem właściwym”.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

 

CEL, FORMY I ZASADY DZIAŁALNOąCI FUNDACJI

 

§ 6

 

 

Celem Fundacji jest:

 

1. pomoc społeczna rodzinom pracowników ochrony znajdującym sięę w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans życiowych tych rodzin,

2. pomoc w przeciwdziałaniu patologiom społecznym w rodzinach pracowników ochrony,

3. pomoc ofiarom wypadków poszkodowanym podczas wykonywania zadań ochrony, w szczególności napadów i innych przestpstw,

4. działanie na rzecz niepełnosprawnych byłych pracowników ochrony, bdących ofiarami wypadków podczas wykonywania zadań ochrony lub niepełnosprawnymi członkami rodzin tych pracowników,

5. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej pracowników ochrony pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

6. fundowanie stypendiów i pomoc materialna związana z kształceniem i nauką dzieci i młodzieży z rodzin znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

7. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin pracowników ochrony znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród pracowników ochrony i ich rodzin.

 

§ 7

 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1. udzielanie stałej lub doranej pomocy pieniężnej rodzinom pracowników ochrony znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

2. prowadzenie poradnictwa w rodzinach pracowników ochrony, które zagrożone są patologiami społecznymi lub taka patologia wystpuje,

3. działania w ramach doranej pomocy pieniężnej lub fundowanie stypendiów ofiarom wypadków poszkodowanym podczas wykonywania zadań ochrony, w szczególności napadów i innych przestpstw,

 

4. pomoc doradcza i finansowa niepełnosprawnym byłym pracownikom ochrony, bdących ofiarami wypadków podczas wykonywania zadań ochrony lub niepełnosprawnym z innego tytułu członkom rodzin tych pracowników w celu umożliwienia zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i pomoc w znalezieniu im pracy,

5. działania w środowisku firm ochrony, w tym gromadzenie informacji w celu umożliwienia zatrudnienia pracownikom pozostającym bez pracy i dyslokacji zagrożonych zwolnieniem z pracy,

6. realizacj programów stypendialnych i doranej pomocy materialnej, a także organizacja opłaconych przez Fundacj różnych form wypoczynku wakacyjnego takich jak koloni i obozy dla dzieci i młodzieży z rodzin pracowników ochrony znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

7. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i wydawniczych, służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu wśród pracowników ochrony i ich rodzin, jako elementów przygotowania i bezpiecznego wykonywania zadań ochrony i bezpieczeństwa socjalnego,

 

§ 8

 

 

Oprócz realizacji inicjowanych przez sięebie przedsięwzić, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osięągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, czściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzicia albo pomocy w uzyskaniu niezbdnych funduszy z innych ródeł.

 

 

§ 9

 

 

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

 

 

§ 10

 

 

Dla osięągnicia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

 

§ 11

 

 

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastpowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

 

 

§ 12

 

 

Fundacja może otwierać oddziały, przedstawicielstwa (w tym zagraniczne) i inne placówki.

 

 

§ 13

 

 

1. W realizacji swoich działań statutowych Fundacja współpracuje z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami, w tym wyższymi, placówkami systemu oświaty, instytutami naukowymi i innymi zainteresowanymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą.

 

2. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych, do których przystpuje na podstawie umowy.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

 

 

MAJTEK FUNDACJI

 

 

§ 14

 

 

1. Początkowy majątek Fundacji stanowi 1.000 zł (jeden tysięąc złotych).

 

2. Fundacja czerpać bdzie również środki ze zbiórek publicznych, ze spadków, zapisów lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swoje sięedziby w Polsce i za granicą.

3. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.

 

§ 15

 

 

Fundacji zabrania się:

 

 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem organizacji zobowiązań członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

 

 

2. przekazywania jej majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to nastpuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

ROZDZIAŁ IV

 

 

ZARZD FUNDACJI

 

 

§ 16

 

 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundacj na zewnątrz.

 

2. Zarząd Fundacji podejmuje wszelkie uchwały i decyzje w granicach swoich kompetencji i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

3. Zarząd Fundacji jest organem Fundacji właściwym do rozstrzygania i prowadzenia wszystkich spraw, o ile nie są zastrzeżone dla Rady Fundacji.

 

§ 17

 

 

Do obowiązków Zarządu Fundacji w szczególności należy:

 

1. zarządzanie majątkiem Fundacji;

2. planowanie i wykonywanie zadań wynikających z celów Fundacji;

3. podejmowanie działań zmierzających do powikszenia majątku Fundacji;

4. propagowanie celów i zasad działalności Fundacji oraz wskazywanie możliwości korzystania z pomocy Fundacji;

5. przyjmowanie spadków, zapisów i darowizn;

6. planowanie wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych Fundacji;

7. opracowanie sprawozdania z działalności Fundacji i przygotowanie sprawozdania finansowego za rok ubiegły;

8. tworzenie oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek;

9. opracowanie regulaminów i instrukcji dotyczących działalności Fundacji;

10. ustalenie zasad wynagrodzenia i zawieranie umów z pracownikami Fundacji;

11. składanie ministrowi właściwemu sprawozdań z działalności Fundacji i jej Zarządu oraz z wykorzystania środków finansowych i innych zasobów Fundacji, po ich zatwierdzeniu przez Rad Fundacji.

 

§ 18

 

 

1. Zarząd składa się z trzech do sięedmiu członków, w tym prezesa i jego zastepcy.

 

2. Pierwszy Zarząd Fundacji składa się z trzech osób wyznaczonych przez fundatora.

3. O wyznaczeniu członków, Zarządu Fundacji, w tym ich funkcji, potrzebie zwikszenia składu Zarządu Fundacji oraz zmianie niektórych jego członków - stanowi Rada Fundacji bezwzgldną wikszością głosów całego składu.

4. Członka Zarządu Fundacji może odwołać Rada Fundacji w sytuacji, gdy:
a) z przyczyn zdrowotnych utracił możliwość wykonywania swoich zadań, co stwierdza odpowiednie orzeczenie lekarskie,
b) popełnił przestpstwo, co jest niesporne, a akt oskarżenia został wniesięony do sądu,
c) wyrządził Fundacji znaczną szkod majątkową ze swojej winy, co uznał lub stwierdza orzeczenie sądu.

 

§ 19

 

 

1. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes, który kieruje jego działalnością.

 

2. Posięedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jego Zastępca.

3. W posięedzeniach Zarządu Fundacji mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby.

 

 

§ 20w

 

 

 

1. Zarząd podejmuje decyzje na posięedzeniach, w formie uchwał - zwykłą wikszością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

2. Do ważności uchwał wymagane jest kworum co najmniej 3 członków Zarządu.

 

§ 21

 

 

Posięedzenia Zarządu Fundacji są protokołowane, a protokół podpisują prezes bąd jego zastpca oraz protokolant.

 

 

§ 22

 

 

Tryb pracy Zarządu Fundacji i podział czynności pomidzy jego członków określa regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 

 

§ 23

 

 

1. Do składania oświadczeń w zakresię praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz ich podpisywania w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Fundacji.

 

2. Czynności prawnych wobec Prezesa Zarządu Fundacji oraz członków Zarządu Fundacji w imieniu Fundacji dokonuje Rada Fundacji.

 

§ 24

 

 

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrbnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

RADA FUNDACJI

§ 25

 

1. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli programowej Fundacji. Kadencja Rady trwa 5 lat i upływa z chwilą przyjcia sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji.

 

2. Rada Fundacji składa się z 3 osób powoływanych przez fundatora, w tym przewodniczącego i dwóch członków.

3. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
a) członek Zarządu Fundacji, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) likwidator, kierownik placówki, przedstawicielstwa bąd oddziału Fundacji oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi Zarządu Fundacji,
c) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestpstwo z winy umyślnej.

 

§ 26

 

 

Mandat członka Rady Fundacji wygasa:
a) z upływem kadencji,
b) w wyniku rezygnacji,
c) z upływem 180 dni choroby lub trwałej niezdolności do wykonywania funkcji członka Rady Fundacji.

 

 

§ 27

 

 

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. nadzór nad działalnością Fundacji w tym rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych;
2. udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
3. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji oraz z wykorzystywania środków finansowych i innych zasobów, składanych przez Zarząd Fundacji ministrowi właściwemu;
4. uchwalanie własnego regulaminu i wybór Przewodniczącego Rady;
5. zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji.

 

 

§ 28

 

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:·
a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b) żądania od członków Zarządu Fundacji złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

 

§ 29

 

 

1. Rada Fundacji wykonuje swoje prawa i obowiązki na posięedzeniach kolegialnie i podejmuje uchwały bezwzgldną wikszością głosów całego składu.

 

2. Posięedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz na pół roku. Posięedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub co najmniej dwóch członków Rady Fundacji, zawiadamiając pisemnie o posięedzeniu członków Rady Fundacji i Zarząd Fundacji na co najmniej 7 dni przed planowanym posięedzeniem.

 

ROZDZIAŁ V

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 30

 

1. W przypadku uznania przez Zarząd Fundacji konieczności likwidacji Fundacji podejmuje on stosowną uchwał.

 

2. Uchwała w podmiocie likwidacji Fundacji zapada większością głosów, przy czym w posięedzeniu powinno brać udział wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.

3. Zarząd Fundacji, na drodze uchwały, wskaże inną fundacj lub stowarzyszenie, realizujące cele statutowe na rzecz osób niepełnosprawnych, któremu przekazany zostanie majątek rozwiązywanej Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VI

 

POSTANOWIENIA KOCOWE

§ 31

 

1. Zmiana Statutu nastpuje w drodze uchwały Zarządu Fundacji, zwykłą wikszością głosów w obecności wszystkich członków urzdującego Zarządu.

 

2. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundacj osobowości prawnej.