Cele i kierunki działalnościREPREZENTOWANIE I OCHRONA
interesów gospodarczych i zawodowych zrzeszonych w Izbie podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej, w tym szczególnie wobec organów państwowych

PROMOCJA
wszelkich przejawów działalności gospodarczej na rzecz ochrony osób i mienia

INTEGRACJA działania zrzeszonych firm

POMOC I DORADZTWO firmom członkowskim

PREZENTOWANIE osiągnięć i doświadczeń członków Izby

WYRAŻANIE OPINII o projektach ustaw, rozporządzeń i innych rozwiązaniach odnoszących się do obszaru działania członków Izby, a także aktywne uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie

DOKONYWANIE OCEN wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej

KSZTAŁTOWANIE I UPOWSZECHNIANIE
zasad etyki w działalności gospodarczej w celu utrzymywania wysokiej wiarygodności usług

PROPAGOWANIE wprowadzania systemów jakości produkcji i usług opartych o normy z serii ISO oraz innych systemów podnoszących jakość i profesjonalizm firm ochrony na rynku usług

KONSOLIDACJA ŚRODOWISK skupionych wokół problematyki ochrony i bezpieczeństwa obywateli

TWORZENIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU BRANŻY w świadomości społecznej