ESBOC

 

Klub Europejskich Organizacji Branży Ochrony (European Security Branch Organisations Club - ESBOC) jest zrzeszeniem branżowych organizacji samorządu gospodarczego firm ochrony osób i mienia, posiadających osobowość prawną i prowadzących działalność o zasięgu ogólnokrajowym w państwie pochodzenia, działającym na podstawie Deklaracji przyjętej w dniu 3 czerwca 2006 roku przez organizacje założycielskie tj. Polską Izbę Ochrony, Czeski Klub Służb Ochrony Osób i Detektywów, Słowacką Izbę Ochrony Osób i Mienia oraz Węgierską Izbę Ochrony i Detektywów Prywatnych.

Klub konsoliduje organizacje członkowskie w celu wyrażania wspólnych interesów wobec organów Unii Europejskiej oraz innych instytucji publiczno-prawnych na rzecz rozwiązań istotnych dla branży ochrony,  współpracy na rzecz pozyskiwania dostępu do funduszy unijnych i lokalizacji projektów, w tym szczególnie o charakterze ponad granicznym, współpracy w zakresie określania kierunków wpływania na procesy decyzyjne instytucji europejskich i procesy ustawodawcze prowadzone przez te instytucje oraz w zakresie szkolenia zawodowego. Klub wspiera wymianę informacji o rozwiązaniach prawnych i problemach występujących w krajach działania organizacji należących do niego, wzmacnia więzi środowiskowych organizacji sygnatariuszy, a także określa normy etyczno-zawodowe, które powinny być przestrzegane przez członków. Wpływa także na propagowanie postaw zgodnych z etyką zawodową krajów działania organizacji należących do Klubu.

Do pozostałych celów Klubu zaliczyć należy prowadzenie wspólnie ustalonych przedsięwzięć oświatowych oraz szkoleniowych, wzajemne upowszechnianie osiągnięć organizacyjnych, technicznych i innych w środowisku branży ochrony, podejmowanie inicjatyw określających standardy jakościowe w działalności branży ochrony, a także nawiązywanie współpracy z organizacjami zagranicznymi o podobnym obszarze działania w celu wypracowania innych wspólnych działań służących rozwojowi firm zrzeszonych w organizacjach działających w Klubie.

REALIZACJA ZADAŃ

Klub realizuje przyjęte zadania poprzez:

  • Współpracę z organami krajów i organami Unii Europejskiej
  • Współpracę z innymi organizacjami samorządu gospodarczego i zawodowego o zasięgu krajowym i międzynarodowym, instytucjami społecznymi i naukowymi
  • Organizację wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Klubu, w szczególności w drodze wymiany pisemnej informacji, spotkań i szkoleń, prowadzenie strony internetowej Klubu oraz szkoleń
  • Zapewnienie wzajemnej pomocy informacyjnej i doradczej w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej i spraw ogólno prawnych
  • Przygotowanie i opiniowanie projektów aktów dotyczących działalności gospodarczej i zawodowej członków, w szczególności w zakresie normalizacji i badań, standardów jakościowych, norm etycznych i zakresów szkoleń
  • Gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu zagadnień ochrony osób i mienia i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie
  • Delegowanie przedstawicieli Klubu do organów Unii Europejskiej lub innych instytucji dla realizacji określonego zadania lub zadań
  • Składanie dobrowolnych informacji o wartych propagowania i zalecania praktykach i normach w działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia
  • Prowadzenie nie komercyjnej działalności wydawniczej i informacyjnej
  • Stworzenie, w przypadku zgodnej woli członków Klubu, warunków rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego
Statut ESBOC
Deklaracja Koszalińska
Regulamin Lidera Klubu