O nas

 

Polska Izba Ochrony jest organizacją samorządu gospodarczego działającą na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz zgodnie z własnym Statutem usankcjonowanym przez Sąd Rejestrowy.

Izba zrzesza na zasadach dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:

 • ochrony osób i mienia
 • projektowania, produkcji, obrotu towarowego i usług w zakresie technicznych urządzeń, środków i systemów ochrony osób i mienia
 • szkolenia i doskonalenia zawodowego
 • doradztwa w dziedzinie bezpieczeństwa osób i mienia
 • usług detektywistycznych
 • reklamowym, promocyjnym i wydawniczym w zakresach wymienionych w punktach powyżej

 

Polska Izba Ochrony reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej, w szczególności wobec organów państwowych.

Status prawny
Realizacja zadań
Podstawowe cele Izby
Organy Izby
Majątek Izby
1994 r.
Polska Izba Ochrony została utworzona na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195).
17 czerwca 1994 r.
Izba została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy numer rejestru IG - 63 pod nazwą: Polska Izba Gospodarcza Firm Fizycznej i Technicznej Ochrony Mienia.
8 kwietnia 2002 r.
Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Izbę pod nadaną przez VII Walne Zgromadzenie nazwą Polska Izba Ochrony Osób i Mienia w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000101909.
30 października 2009 r.
Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Izbę pod nadaną przez XII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze nazwą Polska Izba Ochrony w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000101909

Polska Izba Ochrony realizuje swoje zadania poprzez:

 • współpracę z organami administracji rządowej oraz samorządowej
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami samorządu gospodarczego i zawodowego
 • współpracę z instytucjami gospodarczymi, naukowymi i społecznymi
 • organizację współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby
 • zapewnienie Członkom Izby pomocy organizacyjno – prawnej oraz doradztwa dotyczącego ich działalności
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących działalności Członków Izby
 • gromadzenie i udostępnianie Członkom Izby informacji z zakresu warunków działalności w Polsce i  zagranicą oraz promowanie ich działalności
 • delegowanie przedstawicieli Izby do zespołów doradczych organów władzy i administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji
 • wdrażanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej Członków Izby
 • prowadzenie działalności gospodarczej dla zapewnienia środków do realizacji statutowych celów Izby (Działalność gospodarcza prowadzona przez Izbę nie może być konkurencyjna do działalności gospodarczej- prowadzonej przez jej Członków)
 • nadawanie na podstawie określonych kryteriów i regulaminu - Rekomendacji dla firm  - Członków Izby, potwierdzających ocenę jakości, profesjonalizmu, rzetelności i przestrzegania zasad etyki w wykonywanej działalności
 • prowadzenie działalność informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej
 • organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego

Do głównych celów oraz kierunków działania Polskiej Izby Ochrony należą:

 • reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych oraz zawodowych zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców w zakresie wykonywanej przez nich działalności, w szczególności wobec organów rządowych, samorządowych oraz organizacji społeczno - gospodarczych
 • wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do zasad funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w przygotowaniu aktów prawnych w tym zakresie, jak też aktów prawnych dotyczących branży ochrony osób i mienia
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania
 • tworzenie atmosfery społecznego zaufania dla zrzeszonych podmiotów
 • inicjowanie, rozwijanie i propagowanie postaw oraz działań sprzyjających poprawie bezpieczeństwa obywateli oraz ich mienia

 

Izba realizuje swoje zadania poprzez:

 • współpracę z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami samorządu gospodarczego i zawodowego
 • współpracę z instytucjami gospodarczymi, naukowymi, społecznymi
 • organizację współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby
 • zapewnienie członkom Izby pomocy organizacyjno - prawnej oraz doradztwa dotyczącego działalności gospodarczej
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących działalności zawodowej członków Izby, w szczególności normalizacji, badań i certyfikacji urządzeń technicznych ochrony mienia, szkolenia zawodowego pracowników fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia, udzielania koncesji i licencji na działalność zawodową
 • gromadzenie i udostępnianie członkom Izby informacji z zakresu rynku ochrony osób i mienia w Polsce i zagranicą oraz promowanie ich działalności gospodarczej
 • delegowanie przedstawicieli Izby do zespołów doradczych organów władz i administracji państwowej oraz innych instytucji
 • wdrażanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej członków Izby
 • prowadzenie działalności gospodarczej dla zapewnienia środków do realizacji statutowych celów Izby. Działalność gospodarcza prowadzona przez Izbę nie może być konkurencyjna do działalności prowadzonej przez jej członków
 • nadawanie świadectw jakości usług dla firm Członków Izby, na podstawie określonych kryteriów i regulaminów
 • prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej
 • organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego

 

Organami Polskiej Izby Ochrony są:

Walne Zgromadzenie Członków Izby, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komisja Arbitrów.

 

Najwyższym organem Izby jest Walne Zgromadzenie, w skład którego wchodzi po jednym umocowanym do działania przedstawicielu członka Izby.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia bez względu na tryb jego zwołania należy podejmowanie decyzji w sprawach:

 • uchwalania kierunków i programów działania Izby
 • powoływanie i odwoływanie członków organów Izby
 • uchwalanie Statutu oraz dokonywanie w nim zmian
 • ustalania wysokości składek członkowskich oraz opłaty wpisowej
 • ustalania regulaminów prac organów Izby stanowiących załączniki Nr. 2, 3,4 Statutu
 • rozpatrywania sprawozdań z pracy organów Izby oraz udzielania absolutorium Zarządowi Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej
 • rozpatrywania odwołań od decyzji Zarządu oraz pozostałych organów Izby
 • rozwiązania Izby
 • podziału funduszy w przypadku rozwiązania Izby
 • podejmowania decyzji w przedmiocie dysponowania zgromadzonymi środkami finansowymi z uwzględnieniem poszczególnych zadań Izby
 • innych, wynikających z realizacji celów statutowych

 

Zarząd jest organem wykonawczym Izby wybieranym przez Walne Zgromadzenie i kierującym jej pracami między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.

Zarząd prowadzi wszystkie, nie zastrzeżone przez Walne Zgromadzenie oraz nie należące do kompetencji innych organów sprawy Izby, w tym w szczególności:

 • reprezentowanie Izby na zewnątrz i działanie w jej imieniu
 • wykonywanie uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia
 • prowadzenie bieżącej działalności merytorycznej i finansowej
 • rozporządzanie majątkiem i funduszami Izby
 • podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji
 • przyjmowanie i wykluczanie członków
 • powoływanie według potrzeb specjalistycznych, problemowych zespołów i komisji oraz uchwalanie zasad i regulaminów ich działalności
 • powoływanie rzeczoznawców, ekspertów i biegłych specjalistów z zakresu ochrony osób i mienia, spośród osób reprezentujących członków Izby, według określonych procedur
 • ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Izby w ściśle określonych sprawach oraz udzielanie im pełnomocnictw szczególnych

 

Komisja Rewizyjna jest wybierana spośród członków Izby przez Walne Zgromadzenie.

Komisja Rewizyjna pełni nadzór nad zgodnością działań Zarządu ze statutem Izby i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

W tym celu Komisja Rewizyjna:

 • żąda od Zarządu wyjaśnień oraz przedstawia Zarządowi wnioski i zalecenia
 • w przypadkach szczególnie uzasadnionych Komisja Rewizyjna zgłasza Zarządowi wnioski o zawieszenie, a Walnemu Zgromadzeniu i Komisji Arbitrów o odwołanie członka Zarządu
 • w przypadkach szczególnie uzasadnionych Komisja Rewizyjna może wystąpić do Komisji Arbitrów o zawieszenie realizacji uchwały Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia

 

Komisja Arbitrów jest wybierana spośród członków Izby przez Walne Zgromadzenie.

Zadaniem Komisji Arbitrów jest:

 • rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków Izby obowiązującego prawa, Statutu Izby, Kodeksu Etyki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia
 • polubowne rozstrzyganie konfliktów pomiędzy członkami Izby oraz członkami i organami Izby
 • rozpoznawanie i orzecznictwo w sporach pomiędzy członkiem Izby a jego zleceniodawcami na zasadach sądu polubownego

 

Majątek Izby tworzy się z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, zapisów oraz zysków z działalności gospodarczej. Przyjęcie darowizny, zapisu, a także podjęcie działalności gospodarczej wymaga uchwały Zarządu Izby. Wpłata wpisowego następuje z chwilą złożenia dokumentów określonych w "Regulaminie Przyjmowania Członków". W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Izby wpisowe podlega zwrotowi. Składki członkowskie wpłacane są kwartalnie z góry, do 15-ego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał. Walne Zgromadzenie może uchwalić dodatkowe świadczenia finansowe członków Izby, przeznaczone na realizację zadań służących wszystkim członkom Izby.