Cele i kierunki działalności

 
 • Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych i zawodowych zrzeszonych w izbie podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej, w tym szczególnie wobec organów państwowych
 • Promocja wszelkich przejawów działalności gospodarczej na rzecz ochrony osób i mienia
 • Integracja działania zrzeszonych firm
 • Pomoc i doradztwo firmom członkowskim
 • Prezentowanie osiągnięć i doświadczeń członków izby
 • Wyrażanie opinii o projektach ustaw, rozporządzeń i innych rozwiązaniach odnoszących się do obszaru działania członków izby, a także aktywne uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie
 • Dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
 • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w celu utrzymywania wysokiej wiarygodności usług
 • Propagowanie wprowadzania systemów jakości produkcji i usług opartych o normy z serii iso oraz innych systemów podnoszących jakość i profesjonalizm firm ochrony na rynku usług
 • Konsolidacja środowisk skupionych wokół problematyki ochrony i bezpieczeństwa obywateli
 • Tworzenie pozytywnego wizerunku branży w świadomości społecznej