Dane osobowe

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Polską Izbę Ochrony z siedzibą w Warszawie.

Dla zapewniania pełnej transparentności w zakresie przetwarzania danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

- Polska Izba Ochrony, dalej „Izba” przykłada dużą wagę dla ochrony danych osobowych, w szczególności Izba podjęła i podejmuje działania mające na celu ochronę przetwarzania danych osobowych

- Izba może przetwarzać dane osobowe osób fizycznych będących członkami Izby, jak i osób fizycznych które są pracownikami lub współpracownikami Izby oraz osób, na rzecz których Izba świadczy usługi (jak np. szkolenia czy warsztaty), Izba przetwarza też dane osobowe współpracowników Izby,

- Izba przetwarza dane osobowe dla celów realizacji jej zadań statutowych oraz dla innych prawnie usprawiedliwionych celów.

Dodatkowo, na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że

 1. Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Ochrony z siedzibą ul. Wspólna 56 lok. 200, 00-684 Warszawa, KRS nr 0000101909.
 2. Izba przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 1. realizacji zadań statutowych, w szczególności w zakresie reprezentacji i ochrony interesów gospodarczych członków Izby oraz promocji i integracji środowiska agencji ochrony osób i mienia oraz agencji detektywistycznych, ,
 2. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Izbie w szczególności wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących,
 3. świadczenia usług szkoleniowych i podobnych.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych, w zależności od realizowanego celu przetwarzania, może być:
 1. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzania dotyczących jej danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. prawnie uzasadniony interes Izby polegający na realizacji jej celów statutowych, w szczególności może dotyczyć to przetwarzania danych osobowych pracowników i współpracowników członków Izby (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie tych danych osobowych nie naruszy interesów osób, których dane dotyczą, ponieważ realizacja celów statutowych Izby wymaga pełnej identyfikacji osób, których dane dotyczą, a dane osobowe są zbierane od zainteresowanych osób,
 3. realizacji członkostwa w Izbie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. realizacji umowy zawartej przez Izbę z pracownikiem bądź współpracownikiem,
 5. realizacji umowy o udział w szkoleniach lub warsztatach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 6. obowiązków prawnych ciążących na Izbie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celów Izby, a także jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Izbie.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające, które zawarły z Izbą odpowiednie umowy lub podmioty realizujące świadczenia na rzecz Izby lub jej podopiecznych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.
 4. Izba informuje o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 5. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Izba informuje o możliwości jej cofnięcia w każdym czasie, co jednak pozostaje bez wpływu na przetwarzanie podjęte przed jej wycofaniem.
 6. Izba informuje o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.