Organy statutowe

 

WALNE ZGROMADZENIE

najważniejsza władza Izby, w skład której wchodzą umocowani do działania przedstawiciele członków Izby

ORGANY WYBIERALNE

ZARZĄD IZBY

Marcin Pyclik
Prezes Zarządu
Krzysztof Łęcki
Wiceprezes Zarządu
Wojciech Stawski
Wiceprezes Zarządu
Janusz Wojciechowski
Wiceprezes Zarządu
Jacek Pachocki
Członek Zarządu
Tomasz Żórawski
Członek Zarządu
Krzysztof Skowroński
Członek Zarządu

ZARZĄD IZBY

organ wykonawczy Izby, kierujący jej pracami w okresie między Walnymi Zgromadzeniami

W skład zarządu wchodzą:

  • Prezes
  • 3 Wiceprezesów
  • Członkowie

KOMISJA REWIZYJNA

Ryszard Tetelewski
Przewodniczący Komisji
Ludwik Burzmiński
Członek Komisji
Mariusz Wojdyło
Członek Komisji

KOMISJA REWIZYJNA

organ wewnętrznej kontroli Izby

W skład komisji wchodzą:

  • Przewodniczący
  • Członkowie

KOMISJA ARBITRÓW

Adam Niemczyk
Przewodniczący Komisji
Marek Ważny
Z-ca Przewodniczącego Komisji Arbitrów
Piotr Wróbel
Członek Komisji

KOMISJA ARBITRÓW

organ rozpatrujący i rozstrzygający spory

Występuje w charakterze:

  • Zespołu Arbitrów
  • Sądu Honorowego (koleżeńskiego)
  • Sądu Polubownego

W skład komisji wchodzą:

  • Przewodniczący
  • Członkowie

KOMISJA LIKWIDACYJNA

organ powołany przez Walny Zgromadzenie przeprowadzający wg jego wytycznych rozwiązanie Izby sporządzający bilans końcowy