Informacja o działalności FundacjiFundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom „Ochrona i Pomoc”

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Powołanie przez Polską Izbę Ochrony Fundacji Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom „Ochrona i Pomoc” jest realizacją uchwały Zarządu Izby podjętej w dniu 4 stycznia 2007 roku, której celem było objęcie realną i szeroką opieką pracowników branży ochrony oraz ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja została zarejestrowana 17 kwietnia 2007 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000278664 Siedziba Fundacji jest w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 5/7 lok. 3.00. Zgodnie ze Statutem, podstawowym celem działalności Fundacji będzie udzielanie pomocy pracownikom branży ochrony i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Cele te realizowane będą poprzez:

− udzielanie zapomóg materialnych i finansowych ofiarom wypadków poszkodowanym podczas wykonywania zadań ochrony, rodzinom pracowników ochrony znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w celu wyrównywania szans życiowych tych rodzin,

− dofinansowanie kosztów kształcenia i nauki pracowników ochrony i ich dzieci,

− organizowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin pracowników ochrony, lub dofinansowanie ich pobytu na wypoczynku organizowanym przez inne instytucje czy organizacje,

− prowadzenie poradnictwa na rzecz pracowników ochrony i ich rodzin, będących w trudnych sytuacjach życiowych.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a założone cele może realizować jedynie ze środków pochodzących z:

− darowizn od osób prawnych i fizycznych,

− zbiórek publicznych,

− spadków i zapisów na rzecz Fundacji.

Fundacja, swoją opieką pragnie objąć pracowników i ich rodziny z firm zrzeszonych w PIO, ale również będzie udzielać pomocy pozostałym pracownikom branży ochrony.

Szczególną troską otoczeni zostaną pracownicy, którzy zostali poszkodowani podczas wykonywania służbowych zadań związanych z ochroną osób i mienia, oraz ich rodziny bez względu na przynależność do PIO.
 

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, nadany postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 stycznia 2009 r.  KRS Fundacji: 0000278664
 

Członkowie Rady i Zarządu Fundacji prowadzą własną działalność gospodarczą i zawodową a pracę na rzecz Fundacji wykonują w ramach społecznego zaangażowania, bez pobierania wynagrodzenia.
 

Zapraszamy do współpracy!