Klauzula informacyjnaInformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Polską Izbę Ochrony z siedzibą w Warszawie.

Dla zapewniania pełnej transparentności w zakresie przetwarzania danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

- Polska Izba Ochrony, dalej „Izba” przykłada dużą wagę dla ochrony danych osobowych, w szczególności Izba podjęła i podejmuje działania mające na celu ochronę przetwarzania danych osobowych
- Izba może przetwarzać dane osobowe osób fizycznych będących członkami Izby, jak i osób fizycznych które są pracownikami lub współpracownikami Izby, Izba przetwarza też dane osobowe współpracowników Izby,
- Izba przetwarza dane osobowe dla celów realizacji jej zadań statutowych.

Dodatkowo, na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Ochrony z siedzibą ul. Świętojerska 5/7 lok. 3.00, 00-236 Warszawa, KRS nr 0000101909.

2. Izba przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  • realizacji zadań statutowych, w szczególności w zakresie reprezentacji i ochrony interesów gospodarczych członków Izby oraz promocji i integracji środowiska agencji ochrony osób i mienia oraz agencji detektywistycznych, ,
  • wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Izbie w szczególności wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych, w zależności od realizowanego celu przetwarzania, może być:

  • zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzania dotyczących jej danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • prawnie uzasadniony interes Izby polegający na realizacji jej celów statutowych, w szczególności może dotyczyć to przetwarzania danych osobowych pracowników i współpracowników członków Izby (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie tych danych osobowych nie naruszy interesów osób, których dane dotyczą, ponieważ realizacja celów statutowych Izby wymaga pełnej identyfikacji osób, których dane dotyczą, a dane osobowe są zbierane od zainteresowanych osób,
  • realizacji członkostwa w Izbie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • realizacji umowy zawartej przez Izbę z pracownikiem bądź współpracownikiem,
  • obowiązków prawnych ciążących na Izbie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celów Izby, a także jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Izbie.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające, które zawarły z Izbą odpowiednie umowy lub podmioty realizujące świadczenia na rzecz Izby lub jej podopiecznych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.

7. Izba informuje o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Izba informuje o możliwości jej cofnięcia w każdym czasie, co jednak pozostaje bez wpływu na przetwarzanie podjęte przed jej wycofaniem.

9. Izba informuje o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.