Podstawowe cele Izby


1. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych oraz zawodowych zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców w zakresie wykonywanej przez nich działalności, w szczególności wobec organów rządowych, samorządowych oraz organizacji społeczno - gospodarczych.

2. Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do zasad funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w przygotowaniu aktów prawnych w tym zakresie, jak też aktów prawnych dotyczących branży ochrony osób i mienia.

3. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania.

4. Tworzenie atmosfery społecznego zaufania dla zrzeszonych podmiotów.

5. Inicjowanie, rozwijanie i propagowanie postaw oraz działań sprzyjających poprawie bezpieczeństwa obywateli oraz ich mienia.

Izba realizuje swoje zadania poprzez:

1. Współpracę z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego.

2. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami samorządu gospodarczego i zawodowego.

3. Współpracę z instytucjami gospodarczymi, naukowymi, społecznymi.

4. Organizację współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby.

5. Zapewnienie członkom Izby pomocy organizacyjno - prawnej oraz doradztwa dotyczącego działalności gospodarczej.

6. Przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących działalności zawodowej członków Izby, w szczególności normalizacji, badań i certyfikacji urządzeń technicznych ochrony mienia, szkolenia zawodowego pracowników fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia, udzielania koncesji i licencji na działalność zawodową.

7. Gromadzenie i udostępnianie członkom Izby informacji z zakresu rynku ochrony osób i mienia w Polsce i zagranicą oraz promowanie ich działalności gospodarczej.

8. Delegowanie przedstawicieli Izby do zespołów doradczych organów władz i administracji państwowej oraz innych instytucji.

9. Wdrażanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej członków Izby.

10. Prowadzenie działalności gospodarczej dla zapewnienia środków do realizacji statutowych celów Izby.

Działalność gospodarcza prowadzona przez Izbę nie może być konkurencyjna do działalności prowadzonej przez jej członków.

11. Nadawanie świadectw jakości usług dla firm Członków Izby, na podstawie określonych kryteriów i regulaminów.

12. Prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej.

13. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego.