Jak przystąpić do PIODecyzję o przyjęciu w poczet firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony podejmuje Zarząd lub Prezydium Zarządu, po spełnieniu przez firmę wymogów określonych w „Regulaminie przyjmowania członków” , będącym załącznikiem do Statutu.

Dokumenty akcesyjne do wstąpienia w szeregi firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony:

Ankieta

Deklaracja członka Izby

 

Składki członkowskie – ogólne informacje

 

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów prosimy o załączenie kserokopii: 

·   Koncesji (w przypadku prowadzenia działalności niekoncesjonowanej
   dokumentu dotyczącego rejestracji prowadzonej działalności),

·   Kopii potwierdzenia wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł

Wpisowe należy wpłacić na konto bankowe Polskiej Izby Ochrony z dopiskiem „wpisowe” 

BGŻ S.A.
PL 34 2030 0045 1110 0000 0237 8030

Wszystkie dokumenty (ankieta, deklaracja, kserokopia koncesji lub aktualnego dokumentu dotyczącego rejestracji prowadzonej działalności, oświadczenie dot. składek członkowskich, potwierdzenie wpłaty wpisowego) uprzejmie prosimy przesłać na adres Izby.

Zapraszamy do współpracy !


 

 

Polska Izba Ochrony 

to organizacja samorządu gospodarczego działająca od 1994 r. 
zrzeszająca około 200 firm, prowadzących działalność
zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia.Polska Izba Ochrony jest członkiem założycielem Klubu Europejskich Organizacji Branży Ochrony ESBOC. Podstawą naszej działalności jest Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.Reprezentujemy interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów w zakresie ich działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, w szczególności wobec organów państwowych.

Naszymi Członkami są: agencje ochrony osób, mienia i usług detektywistycznych, firmy monitorowania alarmów, producenci elektronicznych urządzeń alarmowych, firmy produkujące zabezpieczenia mechaniczne (kasy, sejfy, zamki), zakłady usług projektowania i instalacji systemów alarmowych (również w pojazdach). Zrzeszamy również wyższe uczelnie, szkoły, ośrodki szkolenia i doskonalenia zawodowego kształcące kadry pracowników ochrony, firmy zajmujące się obrotem bronią i amunicją oraz produkcją i sprzedażą artykułów mundurowych.  

 

Cele, jakie stawia sobie Izba, to:
promocja w kraju i za granicą działalności gospodarczej na rzecz ochrony osób i mienia,
integracja zrzeszonych firm

Realizacja obu celów służy podniesieniu jakości świadczonych usług i wiarygodności wobec klientów.                                       

IZBA  realizuje zadania polegające na:
 

 • Reprezentowaniu interesów gospodarczych firm wobec organów państwowych i Unii Europejskiej.

 • Kształtowaniu i upowszechnianiu zasad etyki w działalności gospodarczej dla utrzymywania wysokiej
      wiarygodności usług.

 • Organizowaniu współpracy i wymiany doświadczeń między zrzeszonymi firmami w kraju i Unii 
      Europejskiej.

 • Pomocy i doradztwie zrzeszonym firmom.

 • Promowaniu działalności gospodarczej firm.

 • Wykonywaniu analiz prawnych, ekonomicznych i marketingowych dla Członków Izby.

 • Doradztwie klientom naszych firm w zakresie optymalnych metod, form i środków fizycznej i technicznej
      ochrony mienia.

   IZBA  popiera:
   

 • Krajową produkcję urządzeń zabezpieczających wysokiej jakości.

 • Współpracę międzynarodową, prowadzącą do rozwoju produkcji w kraju nowoczesnych urządzeń
      zabezpieczających za pośrednictwem Klubu Europejskich Organizacji Branży Ochrony.

 • Działalność normalizacyjną w dziedzinie branży ochrony przy współpracy z Polskim Komitetem
      Normalizacyjnym będąc członkiem Komitetu Technicznego d.s. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony
      Ludności.

 • Wprowadzanie systemów jakości produkcji i usług opartych o europejskie normy ISO 9000.

  Polska Izba Ochrony udziela porad prawnych oraz publikuje "Biuletyn Informacyjny" dla branży ochrony.