Struktura organizacyjnaODDZIAŁY REGIONALNE I PRZEDSTAWICIELSTWA REGIONALNE są to terenowe jednostki organizacyjne Izby, powołane dla regionalnej reprezentacji Izby i zrzeszonych w niej członków wobec terenowych organów administracji rządowej, miejscowych organizacji samorządowych, gospodarczych i zawodowych.

Pracami Oddziału,  kieruje wybrany przez członków Regionu Zarząd. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Członkowie. Oddział Regionalny, w warunkach ekonomicznie uzasadnionych, ma prawo utworzyć Biuro Oddziału Regionalnego.
Pracami Przedstawicielstwa Regionalnego kieruje powołany przez Zarząd Izby lub wybrany na zebraniu członków Izby danego regionu Pełnomocnik Regionalny.

RADA REGIONÓW jest wewnętrznym ogniwem Izby i spełnia role konsultacyjno-doradczą dla statutowych organów Izby. W skład Rady wchodzą Przewodniczący oddziałów regionalnych oraz regionalni Pełnomocnicy, którzy ze swojego grona wybierają Przewodniczącego Rady Regionów.

SEKCJE SPECJALISTYCZNE są opiniodawczym i doradczym organem Izby. Grupują podmioty o podobnej działalności lub specjalizacji zawodowej spośród członków Izby z całego kraju. Organami sekcji są: Zarząd i Zebranie Członków Sekcji.
W ramach Polskiej Izby Ochrony działają:

  1. SEKCJA OBROTU SPECJALNEGO
  2. SEKCJA SAMOCHODOWYCH SYSTEMÓW OCHRONY
  3. SEKCJA DETEKTYWISTYKI
  4. SEKCJA LOGISTYKI - UMUNDUROWANIE I WYPOSAŻENIE DLA SŁUŻB OCHRONY
  5. SEKCJA ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH

KOMISJE I ZESPOŁY PROBLEMOWE są to grupy robocze i/lub opiniodawcze dla Zarządu Izby, mające na celu opracowanie i realizację konkretnych zadań.
W ramach Polskiej Izby Ochrony działają: